crossorigin="anonymous">

phiếu đánh giá công chức 2016

CLIX xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả bài viết phiếu đánh giá công chức 2016.

Mẫu số 02

Bạn đang xem: phiếu đánh giá công chức 2016

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊNTRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

Xem thêm: Tài chính hành vi

Có thể bạn quan tâm: File excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC

Năm 2016

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ, chức danh: …………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………………..

Ngạch công chức: ……………. Bậc:………………… Hệ số lương: ……………………….

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

6. Thái độ phục vụ nhân dân:

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức:

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

XEM THÊM:  Tải Hack Liên Quân Mobile (MOD Map/Full Vàng) cho Android

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Phân loại đánh giá:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: Tài chính hành vi

Có thể bạn quan tâm: File excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Xem thêm: Tài chính hành vi

Có thể bạn quan tâm: File excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Ngày….tháng….năm 20… Công chức tự đánh giá (ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: Tài chính hành vi

Có thể bạn quan tâm: File excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Xem thêm: Tài chính hành vi

Có thể bạn quan tâm: File excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Ngày….tháng….năm 20… Thủ trưởng trực tiếp đánh giá (ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: Tài chính hành vi

Có thể bạn quan tâm: File excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Ngày….tháng….năm 20… Thủ trưởng đơn vị (ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

XEM THÊM:  Công ty tài chính investo quận 2 lừa đảo

Mẫu số 03

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊNTRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

Xem thêm: Tài chính hành vi

Có thể bạn quan tâm: File excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 2016

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………………..

Hạng chức danh nghề nghiệp: ………….. Bậc: ……………….. Hệ số lương: …………….

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Phân loại đánh giá

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

Xem thêm: Tài chính hành vi

Có thể bạn quan tâm: File excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Ngày….tháng….năm 20… Viên chức tự đánh giá (ký tên, ghi rõ họ tên)

XEM THÊM:  samsung galaxy tab 3 giá bao nhiêu

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: Tài chính hành vi

Có thể bạn quan tâm: File excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Xem thêm: Tài chính hành vi

Có thể bạn quan tâm: File excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Ngày….tháng….năm 20… Thủ trưởng trực tiếp đánh giá (ký tên, ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Tài chính hành vi

Có thể bạn quan tâm: File excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Xem thêm: Tài chính hành vi

Có thể bạn quan tâm: File excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Xem thêm: Tài chính hành vi

Có thể bạn quan tâm: File excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

Tham khảo: Tiềm năng đầu tư bất động sản Tây Nam Bộ

………………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: Tài chính hành vi

Có thể bạn quan tâm: File excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Ngày….tháng….năm 20… Thủ trưởng đơn vị (ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Xem thêm: Tài chính hành vi

Có thể bạn quan tâm: File excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *